WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

NSKimChi

NSKimChi

1 Phản hồi cho “NSKimChi”

  1. Thi Lan says:

    Người ta thường nói….lấy phấn sơn tô điểm dung nhan. Ít ai lấy phần son tô điểm lòng mình. Ai thấy. Hãy bình tâm đọc lại trăm lần tuyền bố của ns Kim Chi với báo chí…. “Tôi là một người CS chính hiệu”. Hiệu gì thế ns Kim Chi. Chính hiệu con nai, hay chính hiiệu “Bà lang trọc” ??

Phản hồi