|

HCM-1945

Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Phản hồi