|

le ky Hien Phap HK

Mặt trước của tờ quảng cáo in bức tranh “Lễ ký Hiến pháp”
Mặt sau của tờ quảng cáo in Hiến pháp Mỹ (bản dịch tiếng Đức)

Phản hồi