|

tn1

Máy gia tốc hạt Bevatron tại Berkeley,  California, U.S.A
Positon (Anti-electron) được diễn đạt bằng hình ảnh
Cloud Chamber, dụng cụ dò hạt
Large Hardron Collider

Phản hồi