WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

co benh vien

co benh vien

1 Phản hồi cho “co benh vien”

  1. OAN HỒN CÒ BỆNH VIỆN says:

    Ở Việt Nam tụi y-sĩ chỉ làm tiền con bệnh qua cò bệnh viện thế còn là phúc đức chán, chứ ở Trung quốc tụi y-sĩ bệnh viện lại đánh cược ( đánh cá ) với nhau ngay cả tính mạng con bệnh, bằng cách xem những con bệnh nào đang thập tử nhất sinh, chúng đánh cược với nhau ( bạc triệu ) xem khi nào con bệnh chết, muốn thắng cược thì vào đúng ngày nó cá cược,con y-tá thằng y-sĩ chỉ việc chích cho con bệnh 10 phân khối không khí vào mạch máu là người bệnh chết ngay, thế là nó thắng cược, khiếp đảm, quĩ dữ không các bạn ? Giờ Việt Nam tụi bác sĩ chó chết chỉ có cò cược là hãy còn phúc đức chán đúng là con hơn cha nhà nhà vô phúc ! ? .

Phản hồi