|

doc tai the gioi

doc tai the gioi
Những nhà độc tài này, có người đã từng vào Nhà Trắng, bây giờ họ ở đâu?

Phản hồi