|

cuong de

Kỳ ngoại hầu Cường Để (đứng) và cụ Phan Bội Châu (ngồi)
Tuy mặc long bào nhưng Kỳ ngoại hầu chưa bao giờ làm vua.

Phản hồi