WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:24:pm 29/06/03 Đăng ngày “June 29th, 2003”

Móng vuốt dài của Hà Nội

Móng vuốt dài của Hà Nội

BBT: Được sự giới thiệu của nhật báo Ba Lan Gazeta Wyborcza, Đàn Chim Việt đã gặp gỡ ông Jaroslav Spurny, phó tổng biên tập tuần báo Respekt, một tạp chí có uy tín hàng đầu tại Cộng Hòa Czech. Sau đó, đích thân ông cùng nữ sinh viên Petra Mahdalikova của Viện Văn hóa [...]

04:24:pm 29/06/03 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »