WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:41:am 17/02/08 Đăng ngày “February, 2008”

Khúc gọi

Khúc gọi

I. Bỗng, có một ngày Mang lạc… 1. Những con mãnh thú không biết từ đâu túa về cả xóm làng hoảng hốt. Nào Báo, nào, Hổ, nào Voi, Chồn, Cáo, Sói, Rắn rết… Cả xóm làng khiếp sợ!. Bỗng dưng, tất cả như hóa thành đá, đóng thành băng. Đất như đứng lặng! Bầu [...]

09:41:am 17/02/08 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »