WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:38:pm 31/03/08 Đăng ngày “March, 2008”

Trên những nẻo đường hội nhập (I)

Trên những nẻo đường hội nhập (I)

Từ ao ra sông, từ sông về biển… trên những nẻo đường hội nhập Lời người viết – Tạm kết chủ đề Hội Nhập, lẽ ra phải viết một bài tổng hợp tất cả những ý kiến đã đề xuất. Bài này không có tham vọng ấy, lý do là lực bất tòng tâm. Tôi [...]

11:38:pm 31/03/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Uất ức – biển ta ơi!

Uất ức – biển ta ơi!

Ghi chép của Phạm Thanh Nghiên “…Lẽ ra, vụ việc này đã phải trở thành một sự kiện nghiêm trọng trong quan hệ quốc tế, cần phải làm sáng tỏ. Nhưng do chính quyền bưng bít thông tin, nên đã hơn ba năm trôi qua, hầu hết người dân vẫn không hay biết…” Khởi hành [...]

12:59:am 01/03/08 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »