WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:38:pm 31/03/08 Đăng ngày “March 31st, 2008”

Trên những nẻo đường hội nhập (I)

Trên những nẻo đường hội nhập (I)

Từ ao ra sông, từ sông về biển… trên những nẻo đường hội nhập Lời người viết – Tạm kết chủ đề Hội Nhập, lẽ ra phải viết một bài tổng hợp tất cả những ý kiến đã đề xuất. Bài này không có tham vọng ấy, lý do là lực bất tòng tâm. Tôi [...]

11:38:pm 31/03/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »