Home » 11:13:am 12/02/13 Đăng ngày “February 12th, 2013”

Câu chuyện của niềm tin

Câu chuyện của niềm tin

Nhiều học giả đã gọi niềm tin là một thành phần quan trọng của vốn xã hội. Khi niềm tin cạn thì vốn xã hội cũng cạn theo. Mà cạn vốn thì làm sao phát triển?

11:13:am 12/02/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »