WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Nghệ thuật đã làm được những gì hơn nó có thể làm

Nghệ thuật đã làm được những gì hơn nó có thể làm

Chỉ có nghệ thuật mới khiến một người bên này chiến tuyến nhận một người bên kia chiến tuyến là bạn chiến đấu.

12:00:am 25/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đôi điều về bài “Tôi viết về những người cam chịu lịch sử”

Đôi điều về bài “Tôi viết về những người cam chịu lịch sử”

Đi xa, tuổi cao, sức khoẻ tồi tệ, lệch múi giờ, rất kém trong giao tiếp, chắc chắn tôi có nhiều sơ xuất, mong các anh các chị thể tất.

10:18:am 05/06/09 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Tôi viết về những người cam chịu lịch sử

Tôi viết về những người cam chịu lịch sử

Những truyện ngắn của tôi đều viết về “những người cam chịu lịch sử”:

Một người có công với cách mạng bị nghi vấn, tất cả bạn bè đều xa lánh anh ta. Quấn quít trung thành với anh ta chỉ còn một con chó.

10:05:am 31/05/09 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »