WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Philipp Rösler Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Philipp Rösler”

Bộ trưởng Đức gốc Việt: “Chưa hề có lý do học tiếng Việt”

Bộ trưởng Đức gốc Việt: “Chưa hề có lý do học tiếng Việt”

Đơn giản là tôi chẳng bao giờ có mong muốn quay trở về, vì Việt Nam chẳng có bất cứ ý nghĩa đặc biệt nào với tôi. Nếu anh không thiếu thứ gì, anh sẽ không đi tìm kiếm thứ gì cả.

04:16:pm 19/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bộ trưởng Rösler tại đại học Hà Nội: “Việt Nam cần nhiều cải cách dân chủ”

Bộ trưởng Rösler tại đại học Hà Nội: “Việt Nam cần nhiều cải cách dân chủ”

“Không có tự do dân sự xã hội thì cũng không có tự do kinh tế doanh thương. Cả hai điều liên hệ chặt chẽ với nhau không thể tách rời“.

01:50:pm 18/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »