WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Michiyo Phạm Ngà: “Đàn ông Việt nên dành thời gian hoàn thiện…”

Michiyo Phạm Ngà: “Đàn ông Việt nên dành thời gian hoàn thiện…”

“Trai Việt, người thì lười làm, ở nhà ăn bám, người thì không lo làm ăn, tối ngày rượu chè cờ bạc, sống bám váy đàn bà…”

02:18:pm 18/07/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cảnh sát bạo hành dân, Hungary bị tòa quốc tế xử thua kiện

Cảnh sát bạo hành dân, Hungary bị tòa quốc tế xử thua kiện

…tư pháp quốc tế đòi hỏi các quốc gia phải có cái nhìn nghiêm khắc đối với mọi trường hợp mà có thể nghi vấn một cách có cơ sở là cảnh sát đã bạo hành hoặc có cách hành xử “quá trớn” vượt mức cho phép.

11:18:am 10/07/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »