WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Nhân cuộc tranh cử tổng thống Mỹ: mức thuế nào là xác đáng?

Nhân cuộc tranh cử tổng thống Mỹ: mức thuế nào là xác đáng?

Mức thuế rõ ràng quyết định kích thước của nhà nước. Thực ra không có một khuynh hướng hoàn hảo mà chỉ có khuynh hướng tối ưu có thể chấp nhận được, dựa trên không chỉ lý luận mà phải với thực tiễn. Thực tiễn là gì?

11:56:am 31/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tản mạn đầu Xuân: thay đổi ngày Tết?

Tản mạn đầu Xuân: thay đổi ngày Tết?

Tôi xin kể lại qua câu chuyện một người đồng nghiệp Nhật. Trong một dịp ăn trưa những trao đổi bên lề giữa ông ta và tôi đã đưa đẩy đến các đề tài lịch sử, văn hóa, chính trị. Điều lý thú là dù chỉ là một tiến sĩ chuyên môn về khoa học [...]

02:14:am 28/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »