WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Dân tộc sinh tồn và phán quyết PCA

Dân tộc sinh tồn và phán quyết PCA

Phán quyết của tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) đã mở ra cho Việt Nam một cơ hội vĩ đại để giữ nước.

12:53:am 25/07/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thế nước chẳng đừng

Thế nước chẳng đừng

Những lấn lướt của Trung Cộng tại Biển Đông có ảnh hưởng tiêu cực, là những hệ lụy và mất mát của đất nước, nhưng mặt khác, sự trở mặt của Trung Cộng với CSVN xem ra lại có một số tác dụng tích cực. Từ đây CSVN sẽ khó lòng che đậy tinh thần bán nước cầu vinh hay ngụy biện khi cho rằng việc đối phó với Trung Cộng đã có Đảng và Nhà Nước lo!

12:28:pm 11/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

CSVN phải từ bỏ quyền lực để cứu nguy tổ quốc

CSVN phải từ bỏ quyền lực để cứu nguy tổ quốc

Việt Nam cần xây dựng một chế độ dân chủ pháp trị, một chính quyền của dân, do dân, vì dân phải được chính người dân tín nhiệm và trực tiếp bầu lên bằng lá phiếu của mình. Có như vậy, chính quyền đó mới được quốc tế hết lòng yểm trợ và kính nể.

09:27:am 17/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thời cơ đã chín muồi cho một cuộc Cách mạng Dân chủ tại Việt Nam?

Thời cơ đã chín muồi cho một cuộc Cách mạng Dân chủ tại Việt Nam?

Trong thực tiễn đấu tranh dân chủ, các cuộc biểu tình bất bạo động rất cần thiết để gây ý thức tự chủ cho người thanh niên và quyền lợi công dân. Những cuộc biểu tình lớn và nổi tiếng từ trước đến nay đều diễn ra một cách tự phát.

12:01:am 13/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »