WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Chúng ta chắc chắn sẽ mất nước!

Chúng ta chắc chắn sẽ mất nước!

Câu trả lời đau đớn là chúng ta đã mất nước rồi, mất dần dần, mất toàn diện về mọi mặt mà chúng ta nhiều người vẫn chưa ý thức hết.

03:41:pm 23/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tù chính trị ở Việt Nam

Tù chính trị ở Việt Nam

Bản chất của một chế độ, nhiều khi chỉ cần qua một câu chuyện như thế này là đã quá rõ, có dùng cả bộ máy truyền thông, sách giáo khoa để tuyên truyền ngược lại, cũng bằng thừa.

03:22:am 16/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Không thể cứ tiếp tục quyết định thay cho nhân dân!

Không thể cứ tiếp tục quyết định thay cho nhân dân!

Hoặc họ phải minh bạch và dứt khoát đứng về phía nhân dân, chọn lựa con đường đúng để cứu nước, hoặc người dân phải đứng lên giành lấy quyền cứu nước trước khi quá muộn.

09:09:am 01/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Biển Đông sẽ không bao giờ yên tĩnh nếu…

Biển Đông sẽ không bao giờ yên tĩnh nếu…

Báo chí “lề trái”, “lề phải”, các diễn đàn độc lập, các trang blog cá nhân…đồng loạt lên tiếng.

04:01:pm 02/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »