WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Quyền con người trong nhà nước pháp quyền

Quyền con người trong nhà nước pháp quyền

Vì vậy mục tiêu tối thượng của Phong trào con đường Việt nam là: “Quyền con người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam “.

03:36:am 15/06/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Con đường Việt Nam: Cách để mỗi người giầu có

Con đường Việt Nam: Cách để mỗi người giầu có

Con đường Việt Nam cũng đưa ra những đề nghị đối với nhà nước về cách thức quản lý đất nước sao cho phù hợp với quy luật khách quan…

02:47:am 14/02/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Con đường Việt Nam: Bàn về Nhân quyền, Pháp quyền, Pháp chế

Con đường Việt Nam: Bàn về  Nhân quyền, Pháp quyền, Pháp chế

Không có động lực của con người thì sẽ không có sự thay đổi xã hội. Các cuộc cách mạng bạo lực có thể tạo ra động lực cưỡng bức nhưng không bền vững.

02:05:am 31/01/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Diễn biến hòa bình hay cách mạng cạm bẫy

Diễn biến hòa bình hay cách mạng cạm bẫy

Kết cục cũng sẽ là một sự sụp đổ hay tan rã chế độ nếu chế độ đó không sớm thừa nhận sai lầm, tiếp tục cự tuyệt tôn trọng và bảo vệ quyền con người một cách chân thành để có được một nền dân chủ thực chất.

12:35:pm 20/01/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hành trình vào bản chất của dân chủ và thịnh vượng

Hành trình vào bản chất của dân chủ và thịnh vượng

Sẽ không có sự độc lập nếu không có tự do. Và sẽ không có độc lập dân tộc nếu không có độc lập cá nhân. Điều này là chân lý.

01:38:pm 03/01/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »