“Tác giả”

Chế độ cha truyền con nối đến đảng truyền đảng nối và sự lựa chọn

Chế độ cha truyền con nối đến đảng truyền đảng nối và sự lựa chọn

Lựa chọn là điều kiện tối cần thiết để phát triển. Không được lựa chọn hoặc bị khống chế lựa chọn chính là hạn chế phát triển, sẽ dẫn tới hủy diệt.

03:04:am 24/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »