WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Nhân sự kiện Nguyễn Giang- ĐNBích, nghĩ về lương tâm trách nhiệm làm báo

Nhân sự kiện Nguyễn Giang- ĐNBích, nghĩ về lương tâm trách nhiệm làm báo

Chúng ta đòi họ hãy lên tiếng giải thích việc làm này, cho dù họ có quan điểm của họ, vẫn hơn là im lặng, đánh bài lơ…

12:00:am 27/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »