WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Việt Nam, mãnh hổ hay mèo rừng?

Việt Nam, mãnh hổ hay mèo rừng?

Phạm Văn Thuyết có thể là cái tên xa lạ với nhiều người Việt Nam ngay lúc này. Nhưng cái tên Phạm Văn Thuyết chắc chắn rất gần gũi với nhiều thế hệ sinh viên Luật Khoa tại Sài Gòn từ thập niên 1960 và cũng quen thuộc với không ít người ngoại quốc tại [...]

05:29:pm 09/12/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Dạ tiệc quỷ và ước mong diệt lũ ma cà rồng

Dạ tiệc quỷ và ước mong diệt lũ ma cà rồng

Muốn tái sinh giống người, trước hết hãy diệt lũ ma cà rồng. Nếu không, hễ cứ có người nào mới ra đời, lại bị làm mồi ngay cho lũ chúng…

02:09:pm 15/12/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Đọc hồi ký của Lâm Hoàng Mạnh “Buồn vui đời thuyền nhân”

Đọc hồi ký của Lâm Hoàng Mạnh “Buồn vui đời thuyền nhân”

Sách dày 340 trang – Giá 20USD

01:42:pm 23/07/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Núi Cao Vực Thẳm và những khoảng trống Việt Nam

Núi Cao Vực Thẳm và những khoảng trống Việt Nam

Hiểu theo cách nào thì sự xuất hiện những tác phẩm như Núi Cao Vực Thẳm của Hồ Trường An luôn cần thiết, nhất là trong thời điểm hiện nay.

12:01:am 06/04/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »