WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Cách mạng tháng Tám Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Cách mạng tháng Tám”

Lỗ hổng đã 67 năm

Lỗ hổng đã 67 năm

Cuộc Cách mạng tháng Tám mùa Thu 1945 đã tròn 67 năm. Trên dưới một đời người. Bao nhiêu thơ ca ca ngợi cuộc chính biến, cách mạng, đổi đời, cướp chính quyền, tang bồng dâu biển sôi nổi ấy. Bao nhiêu bài xã luận, bình luận, chính luận về sự kiện hiếm có ấy [...]

04:39:am 29/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

55 Năm sau nhìn lại: Cách mạng hay cướp chính quyền

55 Năm sau nhìn lại: Cách mạng hay cướp chính quyền

Cuối thập niên 80, cũng vào dịp này, tôi có viết một bài báo ngắn bàn về chính biến mùa Thu năm 1945, ở Việt Nam, thường được gọi là cuộc Cách mạng tháng Tám. Theo cách nhìn của tôi, đó không phải là cách mạng mà chỉ là cướp chính quyền cho riêng những [...]

01:32:am 23/08/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

2/9/1945 – 2/9/2012: Con đường từ “độc lập” tới nô lệ

2/9/1945 – 2/9/2012: Con đường từ “độc lập” tới nô lệ

“Ngỡ ác xóa rồi thay cực thiện – Ai hay, biến đổi, ác luân hồi”.

08:59:pm 19/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »