WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Hà nội Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Hà nội”

Tìm về Cội nguồn: Người Hà Nội, người giả dối hay người Việt?

Tìm về Cội nguồn: Người Hà Nội, người giả dối hay người Việt?

Mục đích bài viết này muốn nói lên một não trạng, một tật thói cần phải loại bỏ cùng với những giả dối, lấp liếm mà chế độ Cộng sản đã thâm nhập vào phong hóa Việt Nam trong suốt 3/4 thế kỷ qua, cầu mong rằng trong giai đoạn này người Việt cần phải hiệp thông với nhau nhằm bài trừ chuyện đặc quyền, đặc lợi của đảng Cộng Sản hay bất kỳ một phe phái nào, hãy đối xử với nhau trong tinh thần bình đẳng và tử tế với ưu điểm và đặc tính thuần Việt.

12:01:am 23/10/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chuyện ở thủ đô

Chuyện ở thủ đô

Tôi đi Hà Nội một tháng, gặp một số chuyện “độc” chỉ có ở thủ đô, mang về làm quà kể cho bạn nghe. Kể từng chuyện nhé. Niềm tin & quốc tịch Chồng chị là đảng viên. Chị cũng đảng viên, cả hai đều là đảng viên thứ gộc. Họ làm ăn rất tài [...]

04:44:am 29/08/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chế độ đàn áp dân, chui vào tròng “Bắc thuộc” không thể tái tạo Hào khí Thăng Long

Chế độ đàn áp dân, chui vào tròng “Bắc thuộc” không thể tái tạo Hào khí Thăng Long

Vậy thì còn đâu là Thủ đô thanh lịch, nền nã thuở xa xưa. Còn đâu là phong cách sống “thương người như thể thương thân”, “chị ngã em nâng”, “miếng khi đói bằng gói khi no”,”nhiễu điều phủ lấy giá gương”, mà người thủ đô luôn nuôi dưỡng, làm gương cho cả nước.

09:01:am 12/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »