WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Nguyễn Văn Bình Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Nguyễn Văn Bình”

Ông Nguyễn Văn Bình bị báo nước ngoài chê

Ông Nguyễn Văn Bình bị báo nước ngoài chê

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình bị tạp chí Global Finance liệt vào số các thống đốc ngân hàng nhà nước kém nhất. Tạp chí chuyên về tài chính quốc tế có trụ sở chính tại New York vừa công bố đánh giá của họ về các thống đốc ngân [...]

08:36:am 30/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nước Việt buồn và gia tài để lại của bọn mafia đỏ

Nước Việt buồn và gia tài để lại của bọn mafia đỏ

“Chúng ta hãy cứ để cho những người cộng sản ăn cắp, họ sẽ cho chúng ta dân chủ”

08:34:am 28/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bầu Kiên, nhà đầu tư “thầm lặng”

Bầu Kiên, nhà đầu tư “thầm lặng”

Ngoài việc là một dấu chỉ về những góc khuất trong hệ thống ngân hàng đang bộc lộ, qua câu chuyện bầu Kiên bị bắt, nền kinh tế Việt Nam sẽ hé mở thêm những bất trắc rất đáng được quan tâm. Bầu Kiên và Ngân hàng Kiên Long Vừa qua, đại diện Ngân hàng [...]

04:18:pm 22/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tuồng nhơ bẩn trên sân khấu ô nhục

Tuồng nhơ bẩn trên sân khấu ô nhục

Cuộc đấu giữa các phe phái trong đảng cộng sản Việt Nam đe dọa cả tình hình kinh tế, sau vụ bắt giam ông Nguyễn Ðức Kiên, phó chủ tịch hội đồng sáng lập ACB – lớn nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh. Các mạng đã truyền tin ngay trong [...]

01:20:pm 22/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »