WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Việt Nam Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Việt Nam”

VN tự chìm dần trong quỹ đạo TQ?

VN tự chìm dần trong quỹ đạo TQ?

Vòng xoáy Đông và Tây Việt Nam là một quốc gia đã tồn tại hơn 4.000 năm, với lịch sử chiến tranh giữ nước liên tục chống lại các cuộc xâm lăng của phương Bắc. Việt Nam, cũng như hầu hết các quốc gia phương Đông đều bị lạc hậu trước sự phát triển của [...]

02:51:am 11/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chính sách ngoại giao “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

Chính sách ngoại giao “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

Chỉ cần giả vờ tôn trọng nhân quyền, thả một số tù nhân chính trị và các nhà bất đồng chính kiến, nới lỏng các hoạt động dân chủ thì Việt Nam có thể đạt được ý đồ.

04:50:am 09/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thông điệp tháng Tám

Thông điệp tháng Tám

Đất nước có chính quyền nhưng chính quyền bị các tập đoàn lợi ích chi phối nên đất nước như không có chủ và bị các tập đoàn lợi ích chụp giật, xâu xé…

10:24:am 06/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »