WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Duy nhất đồng chí Nguyễn Phú Trọng ứng cử cho chức danh Tổng Bí thư

Ứng viên duy nhất. Ảnh Báo Mới

Ứng viên duy nhất. Ảnh Báo Mới

Nếu trường hợp có đại biểu ngoài Trung ương tiếp tục giới thiệu 1 trong 4 đồng chí đã xin rút vào lại, thì Đại hội sẽ quyết định bỏ phiếu. Nếu số phiếu quá bán thì sẽ không được rút.

Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội XII của Đảng, chiều 23.1, Thượng tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết một số thông tin:

BCH Trung ương giới thiệu 5 đồng chí quá tuổi ở lại, trong đó đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại để mang tính chất kế thừa, tập hợp giữ vững chính trị, giữ vững khối đoàn kết toàn dân, và đặc biệt là giữ đoàn kết thống nhất trong Đảng. 4 đồng chí quá tuổi thuộc Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, Quốc hội ở lại giữ các vị trí mà chưa có người thay thế, nhưng các đồng chí này đều xung phong rút khỏi Bộ chính trị để nhường cho lớp trẻ. Có nhiều ý kiến đề nghị có 3 đồng chí ở Bộ Chính trị lớn tuổi nên ở lại, nhưng các đồng chí thống nhất rất cao rút ra chỉ để lại đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Chính vì thế khi có những ý kiến cho rằng có sự tham quyền cố vị, có phái này, phái kia là hoàn toàn không đúng. Thực tế, các đồng chí có sự thống nhất rất cao, chỉ đồng chí Nguyễn Phú Trọng ở lại.

Tiêu chí Ủy viên Trung ương đề ra trong Đại hội này là rất rõ ràng, chặt chẽ. Không để lọt những người cơ hội, thiếu phẩm chất đạo đức, những người đứng đầu đơn vị mà để xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, trù dập cán bộ, làm mất đoàn kết nội bộ… lọt vào Trung ương.

Thượng tướng Võ Tiến Trung khẳng định: Quy chế bầu cử rất thuận lợi. Các Đoàn thảo luận, các ĐB có quyền ứng cử và có quyền đề cử. Khi đề cử vào thì Đại hội biếu quyết cho rút ra hay không cho rút. Như vậy vừa rất tập trung và rất dân chủ. Hồ sơ ứng cử rất đơn giản, bất cứ đảng viên nào cũng có thể nộp hồ sơ, chỉ cần thêm lý lịch trích ngang, có nhận xét của Chi bộ nơi cư trú. Người giới thiệu phải nắm vững hồ sơ người mình đề cử. Việc đề cử, tự ứng cử đã hướng dẫn kỹ từ trước đại hội, từ kỳ họp BCH Trung ương 13.

Tại Đại hội, nếu tự ứng cử, BCH Trung ương sẽ có Ban tổ chức bổ sung hồ sơ cho ĐB đó. BCH Trung ương và Bộ Chính trị đã giới thiệu tại các hội nghị BCH Trung ương 13, 14 rồi. Danh sách đã chốt, vì vậy người ứng cử tại Đại hội chỉ là Đảng viên ngoài BCH Trung ương.

Trả lời câu hỏi về việc một số thông tin liên quan đến tên tuổi 2 người sẽ ở lại để đảm nhiệm chức vụ cao nhất là Tổng Bí thư, đó là đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thượng tướng Võ Tiến Trung cho biết:

Trong Đại hội có nhiều ĐB giới thiệu phương án của Trung ương là để lại một đồng chí ủy viên Bộ chính trị khóa XI ở lại làm Tổng bí thư. Trong phương án đó, Bộ Chính trị giới thiệu 1 người là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trung ương giới thiệu thêm 4 người ở lại. Nhưng cả 4 đồng chí do BCH Trung ương giới thiệu đều làm đơn, báo cáo xin rút khỏi danh sách.

Việc làm nhân sự là hết sức dân chủ. Bộ Chính trị không có quyền cho ai rút. Vì vậy, Bộ Chính trị đã đưa cả 4 đồng chí đó ra trước Trung ương để bỏ phiếu kín cho rút hay không. Cả 4 đồng chí, trong đó có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đều làm đơn xin rút.

Ban kiểm phiếu với 22 người làm việc khách quan, dân chủ, cho kết quả rõ là cả 4 đồng chí đó đều rút. Cho nên chỉ còn lại đồng chí Nguyễn Phú Trọng ứng cử cho chức danh Tổng Bí thư.

Tuy nhiên, nếu trường hợp tại Đại hội, có đại biểu ngoài Trung ương tiếp tục giới thiệu 1 trong 4 đồng chí đã xin rút vào lại thì Đại hội sẽ quyết định bỏ phiếu. Nếu quá bán thì sẽ không được rút.

Thượng tướng Võ Tiến Trung cũng cho biết, sở dĩ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không xin rút khỏi danh sách như 4 đồng chí là vì đã được Bộ chính trị thống nhất giới thiệu trước đó. Khi Bộ chính trị đưa ra Trung ương, thì Trung ương mới giới thiệu thêm 4 đồng chí nữa. Như đã nói, cả 4 đồng chí đã xin rút.

Theo báo Lao Động

Phản hồi