|

DOAN_KET_VNCH

Hình ảnh trong nghị hội của Phong Trào Đoàn Kết Việt Nam Cộng Hòa (Việt Báo Online).
Hình ảnh trong nghị hội của Phong Trào Đoàn Kết Việt Nam Cộng Hòa (Việt Báo Online).

Phản hồi