WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

b

b

1 Phản hồi cho “b”

  1. LÃO NHIÊU says:

    Thứ nhất trông cái ảnh này, lão vô cùng cảm phục anh thanh niên này xứng danh con cháu Quang Trung Lê Lợi v.v…bao nhiêu thì lại càng căm giận là tại sao trước những nỗi căm thù này ( do lũ côn đồ công an hại dân ) lại có nhừng kẻ vô cảm ( cháy nhà hàng xóm bình chân như vại ? ) đến độ hèn hạ đứng khoanh tay, chắp tay sau đít, đứng chống nạng dương mắt lên mà nhìn ( nếu chúng không phải là cùng phe ăn cướp ngày ? ). Những thằng côn đồ công an này chính là nhừng thằng Việt gian đầy tớ của những thằng con cháu Lê chiêu Thống đang lãnh đạo đảng cướp ngày của thằng chúa đảng HCM ( ? ) . Các người phải đồng một lòng với nạn nhân này xông vào mà giết chết tên Việt gian cướp ngày đi chớ, nếu hèn nhát thì đi chỗ khác chơi, tránh mặt đi ! Tiếc rằng lúc đó không có lão, chứ lúc đó có mặt lão, lão cũng cố lết cái thân già ( 82 tuổi ) này đến phang cho thằng công an côn đồ này vài gậy

Phản hồi