WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Tranh không lời”

  1. Spicy says:

    Cái xứ việt cộng mà cũng có hội nhà văn thì cũng tục tiểu thật.Chỉ là cục phân của đảng mà cũng có hội được sao…thật là nham nhỡ.!Văng với chương gì…chỉ là văn xuống cầu tiêu thì đúng hơn,con cháu vc thì không bao giờ còn biết văn với chương đang hiện hữu xung quanh chúng mà chỉ còn có đảng và bác đang sống cùng chúng trong một địa ngục trần thế.

Phản hồi