WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Vá sông Tranh 2”

 1. chieumua says:

  NI là cái Lỗ sông
  Để Ông Lớn tranh giành, Dân Cấm được chui

 2. Thiến Heo says:

  sông tranh chè hẽ làm hai
  khẩn trương vá lại để bày sao đang
  có vá thì vá liềm ngang
  đừng vá búa dọc tan hoang cửa đầm

 3. bútnưasắc says:

  “Vốn là”cái đập sông Tranh
  Lổ này các bác tranh dành chui vô

Phản hồi