WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Những bước chân Sài Gòn, Hà Nội

Những bước chân Sài Gòn, Hà Nội

Bị cấm tập họp thành nhóm họ không tụm năm tụm ba Để tránh công an sách nhiễu họ rải nhau đi Họ đến từ khắp các ngả đường nhưng cùng hướng về một tụ điểm: ở Sài Gòn là tòa Tổng lãnh sự ở Hà Nội là tòa Đại sứ của nước láng giềng [...]

02:19:am 10/06/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Bỏ Đảng

Bỏ Đảng

(Kính tặng những người trả thẻ đảng Cộng Sản Việt Nam). anh nói chẳng tiếc gì quyền lợi đảng viên có tiếc là tháng năm đã mất làm cán bộ chuyên cần như một con trâu kéo cày bị xỏ mũi bằng sợi dây thừng xã hội chủ nghĩa mấy chục năm học tập giáo [...]

04:17:pm 16/01/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Một chọn lựa nghệ thuật đáng buồn

Một chọn lựa nghệ thuật đáng buồn

chọn sang Trung Quốc làm phim/ lật trang sử cũ để tìm tích xưa/ mướn cung điện áo mão vua/ không màng triều Việt giống như triều Tầu?

01:49:pm 10/06/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Kinh nghiệm tranh đấu Ba Lan

Kinh nghiệm tranh đấu Ba Lan

họ đấu tranh trong hy vọng chế độ Cộng Sản sẽ cáo chung nhiều người nghĩ có thể chết vẫn chưa thấy nhưng tranh đấu đến cùng trước tình cảnh đất nước thoái hóa dưới sự cai trị của bạo quyền họ không nhắm mắt không ngậm miệng thẳng thắn nói lên tiếng nói lương [...]

12:01:am 15/04/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »