WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Tại sao thế kỷ 21 không thuộc về Trung Hoa

Tại sao thế kỷ 21 không thuộc về Trung Hoa

Tạm cho rằng Trung Hoa sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Vậy Trung Hoa có chăng một nền chính trị rộng rãi, để tạo nên một thứ yếu tính lãnh đạo mà anh cần?

12:26:am 09/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Sự đàn áp ở Trung Quốc đang mất đi tính hiệu quả và dân chúng đang phẫn nộ

Sự đàn áp ở Trung Quốc đang mất đi tính hiệu quả và dân chúng đang phẫn nộ

Nói một cách tóm gọn, đảng cộng sản đã không còn cơ hội rộng rãi để thao túng.

12:02:am 29/04/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »