WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

TS Đỗ Xuân Thọ tự kiểm điểm

TS Đỗ Xuân Thọ tự kiểm điểm

Nếu bắt tôi kiểm điểm, tôi sẽ dễ dàng chứng minh TBT Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là những tên PHẢN BỘI lại CN Mác-Lênin còn tệ hại hơn Khơ-rút-xôp ở Liên xô cũ…

08:30:pm 18/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đỗ Xuân Thọ – Bức thư gửi Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN

Đỗ Xuân Thọ – Bức thư gửi Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN

Theo tôi cần loại bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân Tộc.

07:35:am 17/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »