WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Thiếp kể chàng nghe: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thiếp kể chàng nghe: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Cây có gốc mới xanh cành nở ngọn Nước có nguồn mới biển cả sông sâu. (Ca dao) Anh yêu, hôm nay mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày giỗ Tổ Hùng Vương, chàng có biết thắp hương kính nhớ các ngài không? Thứ Bảy vừa rồi, em và bạn hữu dự lễ giỗ Vua [...]

12:01:am 12/04/11 | Đăng tại MEDIA, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Thiếp kể chàng nghe: Ấm cúng Noel?

Thiếp kể chàng nghe: Ấm cúng Noel?

…liệu rằng trong ngày vui của nhân loại mà cầu xin cho cộng sản “tiêu đời nhà ma” có lạnh lùng, thiếu ấm cúng, thiếu tình người cho bằng chủ trương phá sập các trang mạng lề trái nói thay nhân dân, hoặc sách nhiễu bỏ tù nhân dân hiền lành của chính họ không anh?

01:30:am 25/12/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mùng Mười tháng Ba, thiếp kể chàng nghe ới a hồng trần

Mùng Mười tháng Ba, thiếp kể chàng nghe ới a hồng trần

Anh có thấy quan niệm cha ông mình mang tính phổ quát và nhân bản hơn lý tưởng xã hội cs nguyên thủy của Các Mác, hoặc chế độ chủ-nô của các nền văn hoá khác không?

12:00:am 23/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tháng 4 đen, thiếp kể chàng nghe vì sao mất nước?

Tháng 4 đen, thiếp kể chàng nghe vì sao mất nước?

Làm sao tạo được công bằng tuyệt đối trong xã hội? Chỉ có vô-sản-hoá nhân dân dưới thế, hoặc vô-nhu-cầu trên thiên đường, hoạ may mới có công bằng kiểu Mác cho con người. Có thế thôi mà phân nửa nhân loại các anh nhìn không ra, đánh nhau chí tử cả thế kỷ vừa qua!

01:27:pm 04/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thiếp kể chàng nghe: Truyện bánh Dày, bánh Chưng

Thiếp kể chàng nghe: Truyện bánh Dày, bánh Chưng

Chuyện bánh dày bánh chưng kể lại việc thi tài để được truyền ngôi vua…

09:00:pm 15/02/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »