WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Đừng sợ hãi

Đừng sợ hãi

Con đường từ Đà Lạt đến Hà Nội khoảng 1 500 km cũng chỉ 2 giờ bay, nhưng sẽ là chặng đường thánh giá dài nhất cho đức cha Nhơn. Thử thách nhưng đồng thời cũng là cơ hội.

12:00:am 02/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »