WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Quà sinh nhật của Lê Quốc Quân

Quà sinh nhật của Lê Quốc Quân

Chiếc chìa khoá này gồm ba từ kép, vừa là danh từ vừa là động từ, hợp lại thành một chu kỳ hình xoắn ốc đi lên đến vô giới hạn, giống như một lò xo dựng đứng. Ba từ kép đó là “Thương Yêu – Ước Mơ – Trải Nghiệm”.

03:24:am 13/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giáo Dục Việt Nam với cái nhìn một nhà giáo

Giáo Dục Việt Nam với cái nhìn một nhà giáo

Học Đường là lò luyện đầu tiên để trui rèn Dân Trí & Dân Khí. Ai cũng biết rằng nếu Dân Trí thấp thì phải làm nô lệ cho ngoại bang dưới nhiều hình thức khác nhau; nếu Dân Khí tàn thì dân tộc tận.

02:32:am 20/12/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »