WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Từ bài “Đáp lời sông núi’ của Trúc Hồ: Nhìn lại 2 bài “Tiếng gọi sinh viên” và “Tiến quân ca”

Từ bài “Đáp lời sông núi’ của Trúc Hồ: Nhìn lại 2 bài “Tiếng gọi sinh viên” và “Tiến quân ca”

Như một hiện tượng bất ngờ của lịch sử, trong những tháng cuối hè, đầu thu năm 2011, những biến cố liên hệ tới việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trước nạn xâm lấn của người Tàu đã đồng loạt và liên tiếp xẩy ra không riêng ở trong nước mà [...]

03:06:pm 20/11/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Về một tập tài liệu liên hệ tới các cố vấn Tầu ở Việt Nam

Về một tập tài liệu liên hệ tới các cố vấn Tầu ở Việt Nam

Nói tới Chiến Tranh Pháp – Việt Minh (1946 – 1954) không ai là không biết tầm quan trọng của viện trợ của Cộng Sản Trung Quốc cho Cộng Sản Việt Nam kể từ sau khi Ðảng Cộng Sản Trung Quốc chiếm được toàn thể Trung Hoa Lục Ðịa, hay chậm hơn và đúng hơn chút nữa là từ trung tuần tháng 8 năm 1950, khi hai đoàn cố vấn, một do Vi Quốc Thanh và Ðặng Dật Phàm cầm đầu từ Quảng Tây và một do Trần Canh hướng dẫn từ Vân Nam đến bộ chỉ huy tiền phương của Việt Minh ở Quảng Uyên, Cao Bằng và được Võ Nguyên Giáp và Trần Ðăng Ninh đón tiếp và thuyết trình.

12:14:am 09/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Vài ghi chú về một nhân vật lịch sử: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Vài ghi chú về một nhân vật lịch sử: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Tướng Giáp sinh năm 1911, năm nay 99 tuổi. Ông đã vượt xa tuổi cổ lai hy và sẽ đạt tuổi một trăm trong vòng một năm nữa, hay đã đạt rồi tùy theo cách tính tuổi ta hay tuổi tây, một tuổi rất hiếm người có thể đạt được. Gia dĩ từ lâu ông [...]

11:33:am 05/07/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Biên Giới Việt Nam và Trung Quốc qua Các Triều Đại Quân Chủ Việt Nam

Biên Giới Việt Nam và Trung Quốc qua Các Triều Đại Quân Chủ Việt Nam

Thái độ phong kiến luôn luôn coi Việt Nam là Giao Chỉ quận này đã giúp cho các hoàng đế Trung Quốc giữ được thể diện mỗi khi phải nhượng bộ và trao trả lại những đất mà họ đã chiếm của Việt Nam, vì theo họ, trong thiên hạ đất nào chẳng là đất của thiên tử.

12:24:am 12/04/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »