WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Thăng trầm thời cuộc

Thăng trầm thời cuộc

Đây không là việc tổng kê những gì đã xảy ra mà là một thử luận diễn từ những gì đã xảy ra với một cái nhìn quan điểm từ kinh nghiệm sống. Mười một năm đầu của thế kỷ XXI vừa trôi qua. Trong hậu bán thế kỷ thứ XX, Hoa Kỳ đã đánh [...]

02:42:pm 19/01/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Trung Đông đi về đâu?

Trung Đông đi về đâu?

Tiền nhân có câu: sai một ly, đi một dặm. Chữ sai tôi dùng trong bài này phải được hiểu trong ý nghĩa tương đối và tính chất tương đối ở đây là bình diện của nhãn quan. Thí dụ, hoạt động của Hồ Chí Minh là sai lầm phản quốc trên bình diện nhãn [...]

12:24:pm 21/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

36 Năm lưu vong. 36 Bài thơ lưu niệm

36 Năm lưu vong. 36 Bài thơ lưu niệm

36 Năm lưu vong. 36 Bài thơ lưu niệm   Lịch sử cận kim: chín Quái Thai Việt Minh, Chủ Nghĩa, Chệt thừa sai (1,2) Hai lần Quốc Hận, dân ta thán  (3,4) Nhị Ước Hải Liền, máu rỉ  dai  (5,6) Thỏa Hiệp Tái Bang, Ngư Phủ ký  (7,8) Hợp Đồng Thuê Đất, quặng than [...]

02:21:am 05/05/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Bài học ở các phong trào biến động tại Trung Đông

Bài học ở các phong trào biến động tại Trung Đông

Điều thật đáng mừng là phóng trào các biến động tại Trung Đông và Bắc Phi vẫn tiếp tục tuy  cam go hơn. Trong thế kỷ văn minh thứ 21 này, nếu những đòi hỏi căn bản nhất của con người, những ước nguyện bình thường nhất của cuộc sống, và những điều kiện tối [...]

01:27:am 16/04/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Biến động toàn cầu có xẩy ra không?

Biến động toàn cầu có xẩy ra không?

Sau hai biến động thành công tại Tunisia và tại Egypt, một chuổi những biến động khác cũng đang xảy ra tại Libya, Yemen, Bahrain, Oman, Saudi Arabia, Iran, . . .  mức độ sôi động  thay đổi nhưng trầm trọng nhất lúc này là tại Libya với sự can thiệp của LHQ. Với tỷ [...]

02:35:am 27/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trung Quốc có là một Egypt Á Châu không?

Trung Quốc có là một Egypt Á Châu không?

Shanghai (AP News) Nếu được thì đó là một phúc lợi lớn cho toàn thế giới. Theo tôi, câu trả lời là không. Trước hết, cái gọi là Cách Mạng 25 tháng 01 tại Egypt là không hoàn toàn thật. Cần hiểu rằng tại Egypt, thực lực chính trị và kinh tế nằm trong tay [...]

03:20:am 04/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phiếm-đàm từ phía Phiếm-diện

Phiếm-đàm từ phía Phiếm-diện

Thế là đã hết năm 2010; năm cuối của thập niên đầu của thế-kỷ thứ 21. Năm này có nhiều biến-cố sôi-động tại Á-Châu khiến những người quan-tâm đến thời-cuộc phải lưu-ý. Bên cạnh đó cũng có những tin-tức xem rất bình-thường nhưng lại cho chúng ta thấy những ý-nghĩa sâu-xa hơn. Sai-lầm của một [...]

06:36:pm 26/02/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »