WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Từ Nhật Bản hậu chiến đến Việt Nam hậu chiến [4]

Từ Nhật Bản hậu chiến đến Việt Nam hậu chiến [4]

Tiếng kêu thảng thốt: Việt Nam tôi đâu? Việt Nam tôi đâu? Giờ đây Việt Nam Còn hay đã mất mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta… của nhạc sĩ Việt Khang là tiếng kêu chung của dân Việt trước đêm đen của dân tộc. Nhưng chúng ta vẫn có niềm tin vì trong đêm đen ấy luôn luôn có những tia lửa bùng lên.

12:01:am 02/02/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Từ Nhật Bản hậu chiến đến Việt Nam hậu chiến [3]

Từ Nhật Bản hậu chiến đến Việt Nam hậu chiến [3]

II. Thắng mà thành lệ thuộc Đảng Cộng Sản Việt Nam và đảng Cộng Sản Trung Quốc có một mối duyên nợ. Duyên nợ đó là chủ nghĩa Marx-Lenin, là Quốc Tế Vô Sản. Vì thế ông Hồ Chí Minh luôn nói đến công ơn của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Ông Hồ tôn Mao [...]

12:01:am 01/02/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Từ Nhật Bản hậu chiến đến Việt Nam hậu chiến [2]

Từ Nhật Bản hậu chiến đến Việt Nam hậu chiến [2]

Di sản hậu chiến của Nhật quá nặng với những thảm kịch: Đói, không nhà, bệnh tật, cùng rất nhiều tệ nạn xã hội phát sinh do cái đói. Nhưng chỉ sau 3 năm, dân Nhật đã đẩy lui những thảm kịch và có thể đứng dậy làm lại cuộc đời.

12:01:am 31/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Từ Nhật Bản hậu chiến đến Việt Nam hậu chiến [1]

Từ Nhật Bản hậu chiến đến Việt Nam hậu chiến [1]

Hai Hiệp Ước Hòa Bình và An Ninh đã trả lại chủ quyền cho Nhật và mở cửa cho Nhật trở lại với cộng đồng thế giới…

01:26:am 30/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »