WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Con đường Việt Nam Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Con đường Việt Nam”

Cần cuộc thi tìm hiểu về quyền con người

Cần cuộc thi tìm hiểu về quyền con người

Một dân tộc mà hầu hết đều là những con người khiếp sợ thì dân tộc đó không thể có tiền đồ tốt đẹp.

04:01:am 11/09/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cuộc thi “Quyền con người và Tôi”

Cuộc thi “Quyền con người và Tôi”

Đây là cuộc thi do phong trào “Con đường Việt Nam” khởi xướng.

03:38:am 11/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »