WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Giáo dục Việt Nam Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Giáo dục Việt Nam”

Nhân ngày khai giảng: giáo dục uể oải theo lối mòn

Nhân ngày khai giảng: giáo dục uể oải theo lối mòn

Ở Việt Nam, năm nay khai giảng năm học mới xem ra chẳng có gì là mới. Còn có vẻ uể oải.

03:54:am 11/09/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »