WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Obama in China”

  1. Le Viet says:

    Ủa, sao lạ kỳ vậy hè ! Tô mì Đại Hán tặng Obama chẳng thấy miếng thịt nào ???
    Ba Bùi thâm thật, ý muốn nói với chính sách xìu xìu ển ển của Mỹ đối với Trung cọng như hiện nay thì bíp tếch Mỹ sẽ dâng cho Đại Hán hết, đổi lại được tô mì chay.
    Cứ như vậy thì “ngày mai sẽ ra sao ? que sera, sera ? ” chắc chắn bọn Đại Hán sẽ quăng cho cả thế giới cục xương mà chia nhau gặm !!!
    Cần thân chuyển tấm hình nầy cho Tòa Bạch Ốc và cho cả các đầu sậu Ba đình biết.

Phản hồi