WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Để hòa giải cần bỏ danh xưng “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam”

hoagiai

Gần đây, một số viên chức cao cấp Cộng sản, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã ra lời kêu gọi xóa bỏ hận thù, thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhưng song song với những lời kêu gọi hòa giải hòa hợp đó đảng Cộng sản cầm quyền vẫn duy trì chính sách phân biệt đối xử và vẫn gọi cuộc chiến miền Bắc xâm lăng miền Nam 1954-1975 là cuộc chiến Chống Mỹ Cứu Nước Giải Phóng Miền Nam. Điều đó chứng tỏ đảng cộng sản không có thực tâm hòa giải.

Trước khi nói tới biện pháp hòa hợp hòa giải thì phải xác định ai hòa giải với ai? Dứt khoát không phải hòa giải giữa người Việt hải ngoại (xuất phát từ miền Nam) với nhân dân trong nước. Người Việt hải ngoại và nhân dân trong nước không hận thù nhau. Nhiều năm nay đảng cộng sản và bọn tay sai vẫn tung hỏa mù kêu gọi hòa hợp hòa giải giữa người Việt hải ngoại và nhân dân trong nước. Tung ra lời kêu gọi đó là ngầm kết tội tập thể người Việt hải ngoại (Việt Nam Cộng Hòa) là thủ phạm chủ trương chia rẽ, nuôi dưỡng hận thù. Người Việt hải ngoại (VNCH) dĩ nhiên không hận thù gia đình, thân nhân họ còn kẹt trong nước. Người Việt hải ngoại (VNCH) chỉ quyết liệt chống đảng cộng sản cầm quyền. Tại miền Nam, ngoại trừ một số ít trước 1975 nằm vùng theo cộng sản, còn lại đại đa số là nhân dân Việt Nam Cộng Hòa. Sau 1975, toàn thể người miền Nam đã bị đảng cướp bóc một cách tàn tệ qua các biện pháp đổi tiền, đánh tư sản, đuổi đi kinh tế mới, tịch thu nhà cửa, ruộng vườn, cơ xưởng, nên họ đều căm thù cộng sản; chỉ có điều họ không dám bộc lộ, chứ trong thâm tâm họ thì sự thù hận cộng sản lúc nào cũng cao ngất trời. Cho nên, khi nói tới “Hòa Hợp Hòa Giải” là phải nói tới hòa hợp, hòa giải giữa đảng cộng sản với nhân dân miền Nam (cả ở trong lẫn ngoài nước). Nhân dân miền nam trong nước và hải ngoại không có nhiệm vụ thực thi hòa giải bởi vì họ là nạn nhân chứ không phải thủ phạm của chủ trương và các biện pháp gây thù hận. Chính đảng cộng sản là thủ phạm của chính sách và hành động gây thù hận mới có trách nhiệm thực hiện hòa hợp hòa giải.

Một khi đã xác định đảng cộng sản có trách nhiệm xóa bỏ hận thù, chấm dứt phân biệt đối xử để tạo đoàn kết dân tộc thì nhiệm vụ của đảng cộng sản là công bố các chính sách và biện pháp hòa hợp hòa giải chứ không phải là kêu gọi người dân (trong nước hay hải ngoại) thực hiện điều đó. Người ta chỉ kêu gọi khi cả hai phía đều có trách nhiệm, khả năng và quyền lực ngang nhau thực hiện một hành vi nào đó. Khi chỉ đảng cộng sản có trách nhiệm, khả năng, và quyền lực để thực thi hòa hợp hòa giải, thì đảng không thể kêu gọi mà phải tự công bố các chính sách và biện pháp chấm dứt sự chia rẽ, phân biệt đối xử mà từ 30-4-75 tới nay vẫn còn áp dụng. Trốn tránh trách nhiệm mà lại kêu gọi nhân dân miền Nam (cả trong nước lẫn hải ngoại) thực hiện hòa hợp hòa giải tức là đảng vẫn đang áp dụng chính sách từ thời chiến tranh là bịp bợm và cả vú lấp miệng em.

Bề ngoài thì đảng cộng sản kêu gọi hòa giải hòa hợp nhưng bên trong thì đảng vẫn giữ những chính sách và biện pháp phân biệt đối xử giữa người miền Nam và người miền Bắc như vẫn áp dụng từ 30-4-75 tới nay. Chính sách thu dụng nhân viên, công chức, công an, quân đội và cung cấp phúc lợi xã hội (welfare) hiện nay vẫn dựa trên tiêu chuẩn người “có công hay thân nhân người có công với cách mạng”, hoặc người có “lý lịch tốt” (theo định nghĩa của đảng). Chính sách tuyển chọn thành viên các cơ quan dân cử như hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội cũng dựa trên hai tiêu chuẩn này. Trong lãnh vực tư pháp, các can phạm cũng sẽ được cứu xét ưu tiên giảm án dựa trên hai tiêu chuẩn nêu trên. Tất cả những lãnh vực vừa nêu bao trùm toàn bộ cuộc sống của người dân nhưng đều hoạt động dựa trên tiêu chuẩn là người “có công hay thân nhân người có công với cách mạng”, hoặc người có “lý lịch tốt” (theo định nghĩa của đảng).

Một trong những định nghĩa quan trọng của đảng cộng sản Việt Nam về cụm từ “người có lý lịch tốt” là phải có ba đời không liên quan tới quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Cái định nghĩa “lý lịch tốt” này, về bản chất, đã “không hòa hợp hòa giải”. Trừ một số ít nằm vùng hoạt động cho Việt cộng trước 1975, người miền Nam nào mà không liên hệ tới chính quyền hay quân đội Việt Nam Cộng Hòa ?

Trong cuộc chiến miền Bắc xâm lăng miền Nam, người Miền Bắc là kẻ chiến thắng thì người “có công và thân nhân người có công với cách mạng” dĩ nhiên là toàn thể người miền Bắc. Toàn thể người miền Nam, ngoài một số ít mù quáng nằm vùng theo Việt Cộng trước 1975, không ai là người “có công hay thân nhân người có công với cách mạng”.

Như thế, việc áp dụng hai tiêu chuẩn “lý lịch tốt” và “người có công hay thân nhân người có công với cách mạng” đã mặc nhiên loại trừ gần như toàn bộ người miền Nam trong việc thụ hưởng những quyền và những phúc lợi của công dân (welfare). Đồng thời việc áp dụng hai tiêu chuẩn trên cũng loại trừ gần như toàn bộ người dân miền Nam ra khỏi các ngành công an, quân đội, cơ quan dân cử, và các chức vụ từ phó phòng trở lên. Chưa kể trong tư pháp hai tiêu chuẩn trên cũng khiến gần như toàn bộ người miền Nam không được bình đẳng trước pháp luật với người miền Bắc.

Chỉ có kẻ chiến thắng mới có điều kiện để thực hiện hòa hợp hòa giải, vì họ có quyền lực. Muốn hiểu thế nào là thực tâm hòa hợp hòa giải của kẻ chiến thắng thì hãy tìm hiểu giải pháp đối xử của giới lãnh đạo miền Bắc Hoa Kỳ với cấp lãnh đạo và nhân dân bên thua cuộc là miền Nam nước Mỹ sau chiến tranh Nam Bắc Mỹ 1860s, hãy tìm hiểu giải pháp của chính quyền của người da đen tại Nam Phi đối xử với người da trắng trước kia thống trị và đàn áp họ sau khi người da đen chiến thắng nắm quyền, và có lẽ dễ dàng và gần gũi với người Việt nhất là hãy nhìn giải pháp ở nước Đức sau ngày thống nhất 1989. Mặc dù Tây Đức thắng và Đông Đức cộng sản xụp đổ, nhưng các viên chức cộng sản Đông Đức, kể cả công an và quân đội chẳng những không bị xúc phạm mà còn được lưu dụng như cũ. Những người cộng sản đã hưởng lương hưu của Đông Đức vẫn được người dân Tây Đức đóng thuế trả lương hưu cho họ đầy đủ. Trừ một số rất nhỏ đã có bằng chứng trước đó đối xử tàn ác với dân chúng thì mới bị mang ra tòa án xét xử, và cũng chỉ bị xét xử theo công lý chứ không bị những biện pháp “trả thù”. Như thế mới là thực tâm xóa bỏ hận thù, thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc. Chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay chưa thực tâm hòa hợp hòa giải với người dân miền Nam (ở trong nước hay đã di tản ra nước ngoài). Một trong những điều kiện để chứng tỏ đảng cộng sản có thực tâm hòa giải với nhân dân miền Nam, cả trong nước lẫn ngoài nước, là họ phải bỏ điều kiện “lý lịch tốt”, tức là phải có ba đời không liên hệ tới Việt Nam Cộng Hòa; và tiêu chuẩn “có công hay thân nhân người có công với cách mạng” trong việc xét cấp các quyền lợi xã hội (welfare) và xét tuyển bổ dụng nhân viên vào tất cả mọi ngành, mọi cấp trong hành chánh, công an, quân đội cũng như trong các cơ quan dân cử và trong việc xét xử tư pháp.

Điều kiện thứ hai để chứng tỏ thực tâm hòa hợp hòa giải với nhân dân miền Nam thì đảng phải chấm dứt việc gọi cuộc chiến 1954-75 là cuộc chiến “Chống Mỹ, Cứu Nước, Giải Phóng Miền Nam”. Một khi đã gọi cuộc chiến 1954-75 là cuộc chiến “Chống Mỹ, Cứu Nước, Giải Phóng Miền Nam” tức là đảng đã phân chia ranh giới: nhân dân miền Nam là Ngụy, là theo giặc, là bán nước và đảng và người miền Bắc là kẻ anh hùng Cứu Nước, và Giải Phóng Miền Nam. Định danh cuộc chiến 1954-75 như thế là một xúc phạm vô cùng tới danh dự của nhân dân miền Nam (dù còn trong nước hay đang ở hải ngoại), một điều không người gốc miền Nam nào chấp nhận.

Trong khi đó, sau 30-4-1975, nhất là sau những vụ đổi tiền, đánh tư sản, đuổi đi kinh tế mới, tịch thu nhà cửa, ruộng vườn, cơ xưởng, do đảng thực hiện, trong thâm tâm những người miền Nam đều thấy rõ cuộc chiến 1954-75 chẳng phải là cuộc chiến Chống Mỹ gì cả (sau hiệp định 1973 thì miền Nam có còn Mỹ đâu mà chống?) và cũng chẳng giải phóng ai cả vì người miền Nam giầu có hơn gấp trăm lần người miền Bắc, có trình độ văn hóa cao gấp bội người miền Bắc và sống trong một chế độ tự do dân chủ “gấp vạn lần miền Bắc” thì người miền Bắc giải phóng người miền Nam ở điểm nào? Ngoài ra ai cũng biết, ngay sau khi chiếm được miền Nam, hàng ngày có hàng đoàn xe tải bộ đội kìn-kìn chở đầy chiến lợi phẩm cướp được của nhân dân miền Nam từ xe đạp, quạt điện, bàn là (bàn ủi), “đài”, “đổng” (đồng hồ) tới con búp bê biết khóc v…v. mang về cho gia đình đang nghèo khổ ở miền Bắc. Tự nhận mình là người anh hùng giải phóng miền Nam mà lại hàng ngày lấy đồ đạc của nhà người ta chở về nhà mình ở miền Bắc à? Từ thực trạng đó, việc gọi cuộc chiến 1954-75 là cuộc chiến “Chống Mỹ, Giải Phóng Miền Nam” là một sự bịp bợm trắng trợn. Một sự bẻ cong lịch sử. Đáng lẽ trái lại, đúng trên thực tế phải gọi đó là cuộc “Xâm Lăng và Ăn Cướp Miền Nam của Đảng Cộng Sản và Người Miền Bắc”.

Tóm lại, trước nguy cơ mất nước vào tay Trung Quốc hiện nay, cuộc hòa hợp hòa giải để thực hiện đoàn kết dân tộc là cần thiết. Nhưng đó là cuộc hòa hợp hòa giải giữa Đảng Cộng sản và nhân dân Miền Nam (cả trong nước lẫn hải ngoại). Trách nhiệm thực hiện việc hòa giải này thuộc đảng cộng sản là thủ phạm gây hận thù và chia rẽ. Vì đảng đã nhiều lần lừa bịp dân chúng, cho nên lần này, để chứng tỏ thực tâm hòa giải giữa đảng với nhân dân miền Nam (cả trong nước lẫn hải ngoại), thì đảng phải chấm dứt việc gọi cuộc chiến 1954-75 là “Cuộc chiến Chống Mỹ Cứu Nước Giải Phóng Miền Nam” và chấm dứt các chính sách phân biệt đối xử với người miền Nam bằng cách bỏ hai tiêu chuẩn người “có công hay thân nhân người có công với cách mạng”, và người có “lý lịch tốt” (theo định nghĩa của đảng) trong các lãnh vực tuyển dụng hành chánh, công an, quân đội, dân cử và trong các vụ xét xử tư pháp. Kêu gọi đoàn kết dân tộc không phải chỉ là những khẩu hiệu tuyên truyền như hiện nay mà phải là những biện pháp cụ thể do chính đảng cộng sản cầm quyền thực hiện.

© Đàn Chim Việt

90 Phản hồi cho “Để hòa giải cần bỏ danh xưng “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam””

 1. Quang Nguyễn says:

  Đây là một bài luận về cái gọi là “hoà hợp hòa giải dân tộc” – của gian đảng Cộng Sản Việt Nam, tên vừa là lũ bán nước, vừa là bọn bầy tôi của Khựa Tầu Cộng Sản Lục Địa – tôi nghĩ là gọn gàng, minh bạch và chính xác nhất từ trước đến nay. Cộng sản là một bọn chẳng những chuyên ăn gian (cứ cái hay của người ta là vơ vào, nhập nhằng là của chúng), vừa ăn cướp mà còn là một tập đoàn thượng đẳng đểu cáng, ác độc. Khi nguy biến chúng kêu gọi “hiệp thương hòa giải hòa hợp để cùng nhau cứu nguy đất nước. Nhưng khi phong trào lớn mạnh, mục tiêu cứu nước ngay trên đà thành hình với những hứa hẹn đầy chiến thắng là chúng âm thầm truy diệt, thủ tiêu ngay những thành phần không phải là Cộng Sản như chúng. Bài học lịch sứ 1945 kháng chiến chống Thực dân pháp còn lù lù ra đấy. Rồi cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cũng chỉ mới xảy ra ngày hôm kia, và không thiếu những trí thức theo chúng trong giấc mơ cướp Miền Nam với Mỹ từ là Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, khi thành công rồi chúng giải tán, trù rập cũng mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Tầu khựa nó đô hộ mình rồi, mình dễ quật khởi, nhưng để thằng Cộng Sản Việt Nam nó dính vào, là y như thế nào cái thói đểu cáng, ăn cướp, thủ tiêu, giết chóc sẽ lại diễn ra ngay lập tức để chúng tranh công “Đảng ta lãnh đạo thành công nên có quyền nắm chính quyền mãi mãi. Thôi dẹp đi tám. Chỉ có những tên Miền Nam nạn nhân của chúng (trong cũng như ngoài) nào ngu dốt, tối tăm lắm mới nghĩ đến vấn đề hoà giải hòa hợp với đảng Cộng Sản Việt Nam. “Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi” – “danh ngôn” của Hồ Chí Minh.

 2. TT says:

  Quý vị nào muốn hoà giải và hoà hợp dân tộc với Việt Cộng xin xem video clip sau đây:

  https://www.youtube.com/watch?v=9R3K1KECxHQ

 3. TT says:

  Muốn hoà hợp và hoà giải dân tộc thì điều tất yếu là phải giải tán đảng Cộng Sản Việt Nam. Chắc chắn 87 triệu dân Việt sẽ vui mừng vì có Tự Do!

 4. Ha Thuy Nga says:

  Cha ông chúng ta là những chiến sĩ công sản,cội nguồn của chúng ta là đất nước Việt nam.giữ nước và dựng nước là sư tự tôn dân tộc.Bán nước là kẻ hèn nhát,quay lưng lại với tinh thần yêu nước của các chiến sĩ cộng sản là người ông,người cha của mình không khác gì là kẻ phản động ,bất hiếu với chính ông bà ,và bố mẹ sinh ra mình.Ông ta cha đã hy sinh chống giăc ngoại xâm giành giật tưng mảnh đất cho con cháu ngày nay mà giờ đây chúng lại vô ơn với tổ tiên của chúng,những loại sâu bọ này chẳng có ích gì cho xã hội.Ngày nay thời bình trên thế giới cũng như Việt nam kêu gọi hoà giải hoặc bắt tay nhau,xoá bỏ hận thù để xây dựng nền kinh tế thịnh vương hơn là điều cần làm.Chống Mỹ cứu nước ,giải phóng miền Nam ,thống nhất đất nước là đường lối đúng đắn,ngày nay Bắc,Nam thông thương đi lại dễ dàng phát triển đẹp đẽ nhìn mà thấy vui và tự hào .

  • Tiến sĩ V+ says:

   Cha ông chúng mày mới là chiến sĩ cộng sãn chứ chúng tao luôn là những người dân chủ tự do .Mày là một thằng DLV bị CS tẩy não nên ngu hết biết ! tới giờ phút này mà còn nói “chống Mỷ cứu nước” “giải phóng miền Nam ” … thì hết thuốc chữa !

   “Để hòa giải cần bỏ danh xưng “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam””
   phải nói rằng : để hòa giải phải bỏ Đãng CSVN !
   Đúng không hở thằng DLV ?

  • Thuận Hóa says:

   Bạn đích danh là CS ngay trong máu huyết tim gan hoặc là người không có trí tuệ hoài nghi, phán xét dễ dàng chấp nhận và phát thanh lại những gì đã nghe.

 5. Design viet says:

  1. Cần thêm thời gian để mỗi bên có thể nguôi ngoai quá khứ
  2. Cần thêm thời gian để sự thay đổi diễn ra….như tất cả người Việt vẫn mong đợi

 6. nvtncs says:

  Đây là bược đầu nhỏ bé của một cậu bé người bắc bắt đầu tỉnh ngô.
  Con đường còn dài và gian truân lắm, nhưng cũng cho ta có chút hy vọng,
  xin mời quý bạn đọc bài hay này:

  https://www.youtube.com/watch?v=XPngBaWag3s

 7. Haile says:

  Dân-Tộc Việt-Nam chỉ có một. Bao gồm nhiều sắc tộc, gọi chung là “Đồng-Bào Việt-Nam” dù sống ở bất cư nơi nào trên quả đât. Không có lý-cớ gì cần “Hòa-giãi” cả. Đồng-bào Việt-Nam hiện sống trong nước cũng như ngoài nước. Dứt khoát, nhất-quán, cương-quyết “Không vạn lần không” hòa-giãi với Việt cọng. Chỉ có Nhân-Dân (đồng-chí) của Việt cọng cần “Hòa-giãi” với VIệt cọng để thôi chống “Tham-nhũng”, ngưng xuống đường biểu-tình chống “Tàu cọng” đồng-chí anh em. Những Nhân-dân Việt-Nam nào ở nước ngoài muốn “Hoà-giãi” với Việt cọng, nên về Việt-Nam sống để Việt cọng đãi-ngộ.

 8. DâM TiêN says:

  Hòa giải ?

  Tức là ” hợp thức hóa ” vai tuồng cộng phỉ cho Rợ Hồ ru mà ?

  Không bao giờ hòa giải chi sất, cho đến khi Cộng phỉ phải cúi
  mình chịu ” sai lầm nghiêm trọng.” trước lịch sử.

  Có lần nào thặng cộng phỉ lên lời nhận , dù một chút lỗi lầm
  đâu ? Nạn nhân mà hòa giài để công nhận tên Cướp ru mà ?

  Vô lý chi thậm. No way ! Bà chúng mi, cái sự thống nhứt coi
  như ” ăn gian,” nên tao không hòa với mày, nghe ! Tao phải
  xa quê , nhưng tao vẫn còn giấy chủ quyền căn nhà tao!

  (Thiền sư Dâm TiêN)

 9. DâM TiêN says:

  Thằng Hù có cái búa liềm
  Chú Sam xin đổi lấy nềnTự Do

  Hù rằng Hù chẳng lấy Do
  Chú Sam xin đổi câu thơ Nhân quyền

  Hù rằng Hù chẳng lấy quyền
  Chú Sam xin đổi tơ duyên Cộng Hòa

  Hù rằng Hù chẳng lấy Hòa
  Chú Sam xin đổi đô la — Hù kười!

  Toàn TW đảng cũng kười
  Dollar giết lũ đười ươi — Cười gì ?

  Dollar nặng một…lời thề
  Loanh quanh rồi cũng trở về chú Sam!

  Hù ui đừng thấy mà ham…
  Búa Liềm cũng nát bởi tham bạc tiền

  Tiền này mua được cả Tiên
  Huống chi một lũ ác điên: Rợ Hồ ?

 10. nguenha says:

  ” Bỏ danh xưng chống Mỹ cứu nước và Giải phóng Miền Nam’ là có ngay Hòa Giải Dân Tộc ?? Dễ dàng
  thế sao ?? Phải chăng đó là Hòa giải với NTTâm ! Trong quá khứ DCS đả từng chơi trò như vậy : Bỏ
  danh xưng DCS lấy tên Đảng lao-động. Rồi lại đổi từ Lao động sang CS !! Đổi tên hay bỏ danh xưng là “chuyện nhỏ” của thằng Ăn-cướp ( DCS). Chúng ta thường nghe nói : HCM với “trăm tên,ngàn mặt”.
  Do đó càng đổi tên hay danh xưng,thì “Bác càng sống mải”. Chỉ có “dẹp mẹ” cái thây ma ở Ba Đình thì
  lúc đó HẮN mới chết thât- không cần nói,củng có Hòa giải !!

  • Chỉ một lời xin lỗi suông ? says:

   Lại có kẻ hô hào hoà giải nếu Việt cộng chịu xin lỗi quân dân Miền Nam !

   Mẹ kiếp, bọn Việt cộng là lũ xảo trá, lật lưỡi, bịp bợm, láo lường, chúng có bao giờ tôn trọng những gì chúng mở mõm tồ tồ phun ra.

   Mẹ kiếp, gây nên cái chết cho hàng triệu người Miền Nam, gây đau thương thống khổ cho hàng triệu gia đình, cướp phá tan hoang Miền Nam, rồi chỉ mở mõm ra xin lỗi xuông sao ? Một cá nhân can tội sát nhân một mạng người, trốn chui trốn nhủi hàng chục năm, thế mà khi bị bắt cũng vẫn bị lãnh án chung thân hay tử hình như lúc mới phạm pháp, cho dù có hối hận, làm lại cuộc đời. Huống hồ gì lũ Việt cộng sát nhân hàng loạt .

Phản hồi