WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Cảnh công an bao vây khám xét tịch thu tiệm vàng Hoàng Mai”

  1. ttt says:

    Mặc dù đã được phép để kinh doanh nhưng vẫn bị bắt như thường!!!
    Đúng là Xã Hội Cướp Ngày ( XHCN)!!!!

Phản hồi