1 Phản hồi cho “Làm sao để thoát Hán…g”

  1. hoàng says:

    Bọn csvn muốn thoát hán…g cũng không khó vì đã có bài học trước rồi….hảy bắt chước…lính VNCH tuột quần áo bỏ chạy vào tháng4/1975 thì sẻ tuột khỏi hán…g liền.Thay phiên đi chớ…đã có người làm trước rồi.

Leave a Reply to hoàng