WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vỡ trại cai nghiện

Cởi trần, quần đùi, chân đất, hướng về Hải Phòng thành phố thân yêu

Cởi trần, quần đùi, chân đất, hướng về Hải Phòng thành phố thân yêu

Khoảng 3 giờ ngày Chủ Nhật, 14 tháng 9 năm 2014, trên 400 học viên thuộc trung tâm cai nghiện và hội nhập tại Thủy Nguyên, Hải Phòng đã đồng loạt cùng nhau đập phá cổng trung tâm, rồi tràn ra ngoài. Họ cởi trần, mặc quần đùi, chân đất, hành quân về hướng trung tâm thành phố Hải Phòng.

Có nhiều đối tượng đã đập phá cửa hàng, tài sản của dân dọc bên đường. Công an thành phố Hải Phòng đang phải huy động một lực lượng rất lớn chốt giữ những địa bàn trọng điểm.

Nhiều học viên dùng điện thoại di động liên lạc với gia đình để đến đón về nhà. Còn một số đối tượng tỏ ra khá manh động đang bị công an Hải Phòng đeo bám rất sát.

Nguyên nhân ban đầu cho hay. Học viên phản đối việc tăng thời gian cai nghiện từ 2 năm lên 4 năm bắt buộc, nên họ đã cùng nhau đứng lên để phá trại.

Biên tập viên ĐCV

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Vỡ trại cai nghiện”

  1. Choi Song Djong says:

    Đỗ hữu Ca , người hùng của trận đánh đẹp cướp đầm cá gia đình anh em Đoàn văn Vươn đâu rồi,nghe nói thằng này đòi viết thành sách chiến công ăn cướp của nó,vậy nay nó trốn ở đâu sao không ra chỉ huy hốt đoàn quân cai nghiện này ? hay là Caca giống như những tướng lãnh quân đội khác chỉ giỏi đối phó với dân oan tay không tấc sắt,

Phản hồi