WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Nguyễn Trung Lĩnh bị đưa vào Bệnh viện tâm thần

Nguyễn Trung Lĩnh bị đưa vào Bệnh viện tâm thần

Sau khi kiểm chứng và xác minh chính xác tin tức xung quanh về Ks Nguyễn Trung Lĩnh, sau đó ít ngày, tôi đã trao cầm micro để thông báo tin tức nghiêm trọng này trước 2 diễn đàn lớn trên mạng Palktakl là : “Tranh luận chính trị và dân chủ” & “Tiếng nói của người dân Việt Nam” trên Mạng toàn cầu, cũng như tôi đã trả lời một số đài phát thanh của đồng bào người Việt hải ngoại ở Hoa Kỳ gần đây…

12:01:am 06/04/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vinh danh bản lĩnh đấu tranh và nhiệt huyết của nhà báo Trương Minh Đức

Vinh danh bản lĩnh đấu tranh và nhiệt huyết của nhà báo Trương Minh Đức

…công an trại giam đã phân công, giao việc hẳn cho những tên tù hình sự dạng “côn đồ, đầu gấu” có vị trí là buồng trưởng tại phòng giam này được phép đe dọa, đàn áp, khủng bố, khống chế anh Đức tùy thích bằng nhiều thủ đoạn của bọn xã hội đen rất lưu manh, hèn hạ.

01:14:am 25/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »