WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:28:am 28/11/02 Đăng ngày “November 28th, 2002”

Các bạn trẻ, các bạn có dự định gì không?

Các bạn trẻ, các bạn có dự định gì không?

Tôi có may mắn được gắn bó với Đàn Chim Việt trong suốt quá trình trưởng thành của nó. Quãng thời gian ba năm còn khá ngắn ngủi để có thể tự mãn nguyện, tự hài lòng, vì những gì mà Đàn Chim Việt đã làm được cho phong trào dân chủ chỉ là một [...]

01:28:am 28/11/02 | Đăng tại THƯ BBT | Đọc tiếp »