WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:11:pm 02/08/14 Đăng ngày “August 2nd, 2014”

Cấm vận VISA

Cấm vận VISA

04:11:pm 02/08/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bước ngoặt chính trị tại Việt Nam

Bước ngoặt chính trị tại Việt Nam

Dư luận đang chờ đợi phản ứng sau cùng trong nội bộ đương quyền của đảng và nhà nước CSVN, giữa thành phần ngả theo phương Tây để mong cứu được nước và thành phần sống chết cũng bám theo Tàu cộng

01:10:am 02/08/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đơn thư của LS Nguyễn Đăng Trừng

Đơn thư của LS Nguyễn Đăng Trừng

LTS: Đảng vào tầm ‘chợ chiều’, nhiều lúc phải lôi kéo để kết nạp, vận động để kết nạp cho đủ con số. Mặc dù việc nhạt phai lý tưởng, lơ là sinh hoạt diễn ra ở nhiều nơi, nhưng việc khai trừ đảng rất hãn hữu xảy ra, nhất là với một người tầm [...]

12:57:am 02/08/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đường đến tòa Đại sứ Úc của đại diện Mạng Lưới Blogger VN

Đường đến tòa Đại sứ Úc của đại diện Mạng Lưới Blogger VN

David nói rằng đây là lần thứ hai anh phải “giải cứu” cho các công dân Việt Nam khỏi sự săn đuổi của chính quyền ngay trên chính quê hương của họ.

12:40:am 02/08/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Tú: Chuyện nhỏ từ một tiệm ăn

Huỳnh Minh Tú: Chuyện nhỏ từ một tiệm ăn

Chiếc xe bán hàng ăn lưu động của mình được vinh dự cung cấp thức ăn buổi trưa cho „cán bộ công nhân viên chức nhà nước“ Đức (nói theo ngôn ngữ sau 75) ở quận Wilmersdorf – Tây Berlin từ hơn bốn năm qua. Nói là nhà nước Đức thì quá lớn lao. Dù [...]

12:27:am 02/08/14 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »